ÁSZF

 

Általános szerződési feltételek

 

a Tabello® Online Interaktív Nyelvoktató Platform használatához

Hatályos: 2017. június 13. napjától

 

Általános Tudnivalók

A Tabello® System Kft. Magyarországon bejegyzett és nyilvántartott gazdasági társaság (cégjegyzékszáma: 01-09-275939) online-interaktív nyelvoktató rendszert üzemeltet.

A Tabello® nyelvoktató rendszer, valamint választható tananyagai, a szerzői-, felhasználói-, és hasznosítási jogosultság tekintetében a Tabello® System Kft. tulajdonát képezik.

 

A Tabello® System Kft. nyelvoktató rendszere 7/24 internetes szolgáltatás, mely online szolgáltatásként vehető igénybe a hozzáférési jogosultság megszerzésével.

A Tabello® System Kft. a szolgáltatás időleges hozzáférési jogát a regisztrált felhasználónak (a továbbiakban: Felhasználó) biztosítja ellenérték fejében.

A nyelvoktató rendszer szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF-ben) foglaltakat.

 

A Tabello® System Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) és a Felhasználó közötti szerződés a nyelvoktatási rendszer időleges használatát biztosító hozzáférési jog megszerzésére vonatkozó szolgáltatás megvásárlásával jön létre.

A felek közötti szerződés nyelve a magyar nyelv, a szerződésre a magyar anyagi- és eljárásjogi szabályok irányadók. A szolgáltatás szerződés idegen nyelvre történő fordításából eredő eltérő értelmezések esetén a magyar nyelvű szöveg jogértelmezése irányadó.

A felek szerződése írásba foglal szerződésnek minősül azáltal, hogy a Felhasználó által megrendelt időleges hozzáférési jogot a Szolgáltató iktatja és a Felhasználó e-mail címére írásban visszaigazolja.

 

Tabello® nyelvoktató rendszer leírása

Igazodva a Felhasználók eltérő képességeihez, valamint nyelvismereti hiányaihoz, a számítógépre alkotott audiovizuális rendszer eredeti nyelvi hanganyagait magyar nyelvű fordítással és magyar nyelvű magyarázattal tesszük elérhetővé. A Tabello®tananyagai az Európai Unió jelölése szerinti A1-B2 képzési szinteket ölelik fel.

Alkalmazásának kimagasló előnye, hogy a Felhasználó a leckék minden mondatát egy-egy kattintással tetszés szerinti alkalommal ismételheti, hallgathatja meg. Felkelti a Felhasználóban a saját képességek és műveltség fejlesztésének igényét.

A Tabello® eredményesen épít a mai kor digitális kultúrájára, kihasználva a számítógépes alkalmazások népszerűségét az idegen nyelvi kommunikáció elsajátításához.

A Tabello® interaktív online nyelvoktató rendszer biztosítja:

·      az idegen nyelvi kommunikációs készség fejlesztését,

·      a mondatszintű, játékos tanulást,

·      az eredeti, autentikus kiejtés elsajátítását.

A Tabello®program:

·      épít a Felhasználó kedvenc, számítógépes ismereteire,

·      a Felhasználó igénye szerinti ismétlési lehetőséget ad,

·      a Felhasználónak, ha akarja, az idegen szöveget fordítással együtt adja,

·      rögzíti és ellenőrzi a Felhasználó kiejtését és helyesírását,

·      részletes statisztikát készít a Felhasználó fejlődéséről,

·      egyedi felépítésével meggyorsítja és megkönnyíti a nyelvtanulást.

 

Hozzáférési jog időtartama

Felhasználó a használat időtartamára vonatkozó lehetőségek közül maga választja meg azt az időtartamot, amelyen belül a szolgáltatáshoz hozzáférési joggal kíván rendelkezni. Jelenleg egy hónapos, hat hónapos, és egy éves időszakra lehet hozzáférési jogot vásárolni.

A hozzáférési jog egy munkaállomás részére a sikeres online fizetés követően aktiválódik és a megvásárolt hozzáférési időtartam alatt (98%-os rendelkezésre állással) érhető el.

Szolgáltatás ellenértéke

A szolgáltatás ellenértéke (vételára) mindig a kiválasztott hozzáférési időtartam mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót is tartalmazza.

A szolgáltatás árváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás (módosítás) a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már hozzáférési jogot szerzett Felhasználót a hozzáférési jog időtartama alatt nem érinti.

 

Online fizetés

Felhasználó a választott időtartamra vonatkozó hozzáférési jog ellenértékét előre, egy összegben, a Barion fizetési rendszeren keresztül bankkártya vagy Barion Tárca egyenleg használatával online fizeti meg. Az online fizetésről a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, melyet Felhasználónak az e-mail címére küld meg.  A hozzáférési jog aktiválását követően pénz visszatérítésre 30 napig van lehetőség, ezen szándékát a felhasználónak haladéktalanul e-mailben jeleznie kell a hello@tabello.hu e-mail címen.

 

Műszaki Segítségnyújtás, Ügyfélszolgálat

A szolgáltatás igénybevételével összefüggésben esetlegesen felmerülő műszaki hiba, vagy korlátozás elhárítására Szolgáltató Ügyfélszolgálata munkanapokon 9.00 - 17.00 óra között nyújt telefonos műszaki segítséget az alábbi telefonszámon:

+36 70 978 0041

Az ügyfélszolgálati telefonszámra beérkező hívásokat és e-maileket minőségbiztosítási okokból a Szolgáltató rögzítheti és hívásazonosítóval ellátottan öt éven keresztül megőrizheti. Továbbá Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a felhasználói visszajelzéseket weboldalán közzé tegye.

 

Az ügyfélszolgálat a www.tabello.hu Kapcsolat oldalán található üzenetküldési funkción keresztül is elérhető. Felhasználó e-mailben küldött megkeresésére a Szolgáltató két munkanapon belül e-mailben válaszol.

 

Kapcsolattartás

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató időközönként e-mailben értesítheti a rendszer fejlesztéseiről, valamint a Tabello® rendszerében elérhető új funkciókról és tananyagokról.

 

Panaszkezelés

Szolgáltató alapvető üzleti célja, hogy a nyújtott szolgáltatása, ügyintézése a Felhasználó elégedettségét váltsa ki, és e célból a panaszok hatékony kivizsgálására, a jogos igények gyors orvoslására törekszik.  

Felhasználó az esetleges panaszát írásban, a www.tabello.hu Kapcsolat oldalán elérhető Panaszbejelentő Nyomtatvány kitöltésével és internetes továbbításával küldi meg a Szolgáltatónak.

A panaszbejelentés során megadott személyes adatokat a Szolgáltató kizárólag a panasz kivizsgálásával összefüggésben öt (5) évig kezeli, azokat harmadik személyek számára nem továbbítja. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (6) bekezdése alapján a panaszos kérelmére indult ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében a panaszos hozzájárulását vélelmezni kell.

Szolgáltató a panaszt nyilvántartásba veszi, kivizsgálja, és a jogosnak ítélt panaszt lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Szolgáltató a panaszt a közlésétől számított 30 naptári napon belül írásban (e-mailben) megválaszolja. Ha a panasz kivizsgálásához további információk, adatok szükségesek, azokat a Szolgáltató hiánypótlási felhívásként írásban megkéri a panaszostól. Szolgáltatónak a panaszolt ügy kivizsgálására vonatkozó ügyintézési határideje a hiánypótlás teljesítésétől veszi kezdetét.

Szolgáltató a panaszokról nyilvántartást vezet az alábbi adat tartalommal:

a)      Panaszbejelentő nyomtatvány a panasz azonosítószámával, mely tartalmazza a Panaszos nevét, adatait; a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését; a panasz benyújtásának időpontját;

b)      a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát;

c)       az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését;

d)      a panasz megválaszolásának időpontját;

A panaszt és az arra adott választ a Szolgáltató 5 évig megőrzi.

 

Amennyiben a panaszos a panaszbejelentésére a Szolgáltatótól kapott választ nem fogadja el, illetve úgy ítéli meg, hogy panaszát nem megfelelően kezelték, a következő jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére:

- Fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet,

- keresettel az illetékes bírósághoz fordulhat. 

 

Szolgáltató Felelősségének kizárása  

Szolgáltató felelőssége kizárt abban az esetben, ha a szolgáltatását a Felhasználó a közüzemi (pl. villamos-energia stb.) szolgáltató, vagy az internet szolgáltató korlátozása, vagy kizárása, illetőleg a Szolgáltató érdekkörén kívül eső oknál fogva nem tudja igénybe venni. A felelőssége abban az esetben is kizárt, ha az érdekkörében felmerülő ok a Szolgáltatónak nem felróható. 

 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

hatályos: 2017. szeptember 1. napjától

 

1. Az adatkezelő személye
2. Fogalmi meghatározások
3. Alapelvek
4. Személyes adatok, adatkezelés célja, jogalapja, időbeli terjedelme
5. Adattárolás módja, biztonság
6. Adattovábbítás
7. Jogorvoslati jogok

1. Az adatkezelő személye

A (a továbbiakban: Tabello® System Kft. / adatkezelő), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát.

Az adatkezelő Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos jogi szabályozásnak és a mindenkori adatvédelmi tájékoztatójában foglaltaknak.

Az adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és a fenti közzétételre.

 

Az adatkezelő adatai:

Név: Tabello® System Kft.
Székhely: 1121 Budapest, Magasúti lejtő 14.
Képviselő: Kürti Péter, ügyvezető
Elérhetőség tel: +36 70 978 0041
Elérhetőség e-mail: hello@tabello.hu
Cégjegyzékszám: 13-09-140187
Nyilvántartó cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégbírósága.
Adószám: 22928571-2-43
Adatvédelmi felelős: dr. Kürti Sándor
Tárhely szolg. elérhetősége: Rackforest Kft., 1116 Budapest, Sáfrány utca 6.

 

2. Fogalmi meghatározások

Személyes adat:
Az Info törvényben (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) megjelölt fogalom alapján:

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel (érintettel) kapcsolatba hozható adat, - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Az érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
A hozzájárulás:
Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
Az adatkezelő:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Az adatkezelés:
Bármely művelet, amit az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végeztek vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
Az adattovábbítás:
Amennyiben az adatot meghatározott harmadik személy (adatkezelőn és érintetten kívül) számára hozzáférhetővé teszik;
A nyilvánosságra hozatal:
Akkor áll fent, amikor az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

A tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
Az adattörlés:
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges az adatkezelő által;
Az adatzárolás:
az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
Az adatmegsemmisítés:
Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Az adatfeldolgozás, adatfeldolgozó:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; aki végzi: az adatfeldolgozó.

 

3. Alapelvek

Az adatkezelő kizárólag akkor és olyan adatot kezel, amely kezelésre jogszabályi felhatalmazása van és arról bejelentést tett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak.

 

3.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

• ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
• azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Az Infotv. alapján a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Egyébként cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

 

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az adatkezelés a már felvett személyes adat vonatkozásában megfelel az Info tv. 6.§ (5) bekezdésének a) vagy b) pontjaiban foglaltaknak.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

3.2. Az érintett előzetes tájékoztatása

Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
• felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
• pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek;
• tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

4. A személyes adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időbeli terjedelme

Az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson vagy törvényi felhatalmazáson alapul.

4.1. A honlap látogatóinak adatai

A honlapok látogatása során az adatkezelő rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A honlapok használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el.

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára.

4.2. Hírlevél adatbázis

Az adatkezelő a hírlevél adatbázisban a felhasználói nevet, az érintett jelszavának hash kódját, vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét kezeli.

Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez és a számlázáshoz.

A felhasználók azonosíthatósága, a hírlevél, egyéb direkt marketing célú megkeresés és a szolgáltatások személyre szabása érdekében további adatok megadására is van lehetőség: hol hallott először a termékről, milyen területen dolgozik, internet kapcsolatának fajtája, operációs rendszere, böngészőjének típusa, rendszeresen látogatott oldalai, rendszeresen felkeresett e-kereskedelmi oldalai és érdeklődési köre.

Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a felhasználó kért-e e-mail hírlevelet vagy sem, és ha kért, milyen tartalmú hírlevelet kért, hogy hozzájárult-e ahhoz, hogy az adatkezelő direkt marketing céllal megkeresse (például telefonon, SMS-ben, valamint e-mail, vagy postai küldemény útján).

A megadott adatok többségének módosítását vagy törlését a honlapokon el lehet végezni, illetve elektronikus vagy postai úton is lehet kezdeményezni.

 

4.3. Kapcsolatfelvétel, megrendelőlap kitöltése

A név, e-mail cím és az üzenet elküldésével a honlapokon található űrlap segítségével, vagy e-mail útján lehet az adatkezelővel felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket a címzett csak rendeltetésszerűen használja fel, amennyiben üzleti kapcsolat nem jön létre, úgy az adatokat maximum 30 napig tárolja, üzleti kapcsolat létrejötte esetén a számviteli szabályoknak megfelelően tárolja és kezeli az adatokat.

A számlázási adatokkal kapcsolatos adatkezelés kötelező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig.

5. Adattárolás módja, biztonság

Weboldal Műszaki Üzemeltetése:

2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy adataik kezelését webtárhely-szolgáltatóként a Rackforest Kft. (székhely és postacím: H-1108 – Budapest –Kozma u. 2.; tel.: +36 70 398 1166; email: info@rackforest.hu) üzemelteti az MTA SZTAKI BIX budapesti szerverközpontban.

 

5.1. Az adattárolás:

Az adatkezelő a szoftvereit és az informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
• hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
• változatlansága igazolható (adatintegritás);
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

5.2. Adatbiztonság

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
• a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
• a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
• a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

6. Jogorvoslati jogok

 

6.1. Tájékoztatás

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján. A törlés elmulasztásának egyedüli akadálya a törvényi korlátozás lehet.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Az esetleges hangfelvételt az érintett kifejezett írásbeli kérésére az adatkezelő az írásbeli kérésben megadott e-mail címre küldi meg, 30 napon belül; az adatkezelő által alkalmazott formátumban, az utólagos módosítástól védett formátumban. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

 

6.2. Törlés

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.3. Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
• a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
• a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az adatkezelő. - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

6.4. Hatósági, bírósági jogorvoslat

Az adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, vizsgálati vagy hatósági eljárás indítható az Infotörvény alapján:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bírósági hatásköri és illetékességi szabályok jelölik meg, hogy a konkrét ügyben melyik bíróságnál lehet kezdeményezni az eljárást.